Zásady ochrany osobných údajov

„ROZTAVENÉ PUTÁ“ občianske združenie so sídlom Röntgenová 1184/20, 851 01 Bratislava, IČO: 52115429  registrované v registri občianskych zrdužení vedenom Ministerstvom vnútra SR, registračné číslo: VVS/1-900/90-55327, (ďalej len „Prevázkovateľ„) je prevádzkovateľom webovej stránky www.roztaveneputa-oz.sk a zaväzuje chrániť súkromie a bezpečnosť vašich osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje pri používaní našich portálov a webových stránok. Tieto zásady sa vzťahujú na všetkých užívateľov.

Upozorňujeme, že naše služby môžu obsahovať odkazy z a na také webové stránky, ktoré môžu vlastniť partnerské spoločnosti a inzerenti. Ak kliknete na odkaz na ktorúkoľvek z týchto webových stránok alebo použijete služby tretích strán, mali by ste si byť uvedomiť, že majú vlastné zásady ochrany osobných údajov a že nepreberáme žiadnu zodpovednosť za to, ako spracúvajú vaše osobné údaje. Preto sa uistite, že si prečítate ich zásady ochrany osobných údajov skôr, ako im poskytnete svoje osobné údaje.

Rozsah spracovania osobných údajov
Vo všeobecnosti zaznamenávame iba tie osobné údaje, ktoré zverejníte v rámci prihlásenia alebo registrácie. Osobné údaje sú údaje, ktoré obsahujú informácie o osobných alebo vecných okolnostiach. Keď sa prihlásite a zaregistrujete na našej webovej stránke ako používateľ, stačí uviesť e-mailovú adresu a prípadne používateľské meno a heslo. Heslo sa uchováva v šifrovanej podobe, ktorá nikdy neumožňuje dedukciu skutočného hesla.

Právny základ spracovania osobných údajov
Pokiaľ získame súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov, ako právny základ spracovania osobných údajov slúži čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (ďalej len „GDPR“).
Pri spracúvaní osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vzťahuje sa aj na spracúvanie požadované na prijatie predzmluvných opatrení.
Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej naša spoločnosť podlieha, ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Ak životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov, ako právny základ slúži čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR.
Ak je spracúvanie nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany a pokiaľ nad takýmito záujmami neprevažujú záujmy, základné práva ani slobody dotknutej osoby, ako právny základ na spracúvanie slúži čl. 6 ods. 1 písm. f).

Odstránenie údajov a doba uchovávania

Osobné údaje dotknutej osoby sa odstránia alebo zablokujú hneď ako zanikne účel uchovávania. K takémuto uchovávaniu môže navyše dôjsť, ak to ustanovuje európsky alebo vnútroštátny zákonodarca v nariadeniach, právnych predpisoch alebo iných predpisoch EÚ, ktorým prevádzkovateľ podlieha. K zablokovaniu alebo odstráneniu údajov dôjde aj vtedy, keď uplynie doba uchovávania predpísaná vo vyššie uvedených nariadeniach, pokiaľ sa nevyžaduje ďalšie uchovávanie údajov na uzavretie alebo plnenie zmluvy.

Bezpečnosť údajov
Občianske združenie Roztavené putá vyvíja primerané úsilie na to, aby zabránila neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, ako aj neoprávnenému použitiu alebo falšovaniu týchto údajov a aby minimalizovala príslušné riziká. Poskytovanie osobných údajov, či už osobne, cez telefón alebo cez internet, však vždy prináša riziká a neexistuje taký technologický systém, s ktorým by sa vôbec nedalo manipulovať alebo ktorý by sa nedal poškodiť.

Otázky zasielané prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu a nástroja podpory

1. Popis a rozsah spracúvania údajov
a) kontaktný formulár
Na našej webovej stránke máte k dispozícii kontaktný formulár, ktorý môžete použiť, keď nás chcete kontaktovať elektronicky. Ak si používateľ vyberie túto možnosť, údaje, ktoré zadá vo vstupnej maske sa prenesú a uložia. Medzi tieto údaje patria:
• meno
• e-mailová adresa
• správa
Pri odoslaní správy sa navyše uložia nasledujúce údaje:
• adresa IP používateľa,
• dátum a čas odoslania.
V súvislosti s daným procesom odosielania sa na účely spracúvania údajov odkazuje na tieto zásady ochrany osobných údajov.
b) e-mail
Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom poskytnutých e-mailových adries. V tomto prípade sa uložia osobné údaje, ktoré používateľ odoslal v e-maile.
c) nástroj podpory
Môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom nášho nástroja podpory, ktorý je súčasťou našej služby. Nástroj uloží údaje používateľa, obsah žiadosti o pomoc, ako aj čas poslania žiadosti.
V tejto súvislosti sa tretím stranám neodosielajú žiadne údaje. Údaje sa používajú výhradne na spracovanie konverzácie.

2. Právny základ
Právnym základom spracúvania údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak je kontaktovanie prostredníctvom e-mailu určené na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy, ďalším právnym základom spracúvania je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

3. Cieľ spracúvania údajov
Spracúvanie osobných údajov nám slúži len na spracovanie kontaktovania a žiadosti o podporu. Ostatné osobné údaje spracúvané počas odosielania otázok slúžia na predchádzanie zneužitia kontaktného formulára a na zabezpečenie bezpečnosti našich systémov informačných technológií.

4. Doba uchovávania
Údaje sa odstránia hneď ako už nie sú potrebné na splnenie účelu ich zberu.

5. Možnosť námietky a odstránenia
Vždy, keď nás kontaktujete, máte možnosť vzniesť námietky voči spracovaniu osobných údajov bez ohľadu na to, či ste nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu alebo nástroja podpory. V takom prípade konverzácia nemôže pokračovať a váš problém sa nemusí vyriešiť. Všetky osobné údaje uložené v priebehu kontaktovania našej spoločnosti sa v tomto prípade odstránia. Táto možnosť sa neuplatní, ak tomu bránia povinné, zákonom stanovené doby uchovávania.

6. Posielanie noviniek
Na našich webových stránkach sa môžete prihlásiť na odber noviniek týkajúcich sa ich obsahu. K tomuto potrebujeme vašu e-mailovú adresu.
S prihliadnutím na príslušné právne predpisy musíme overiť aj to, či ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a či chcete dostávať novinky. Na tento účel vám zašleme potvrdzovací e-mail.
Naše novinky obsahujú obrázok s veľkosťou v pixeloch (sledovacie pixely), ktorý server odosielateľa novinky načíta pri otvorení noviniek. V rámci tohto načítania sa zhromažďujú technické informácie, ako sú napríklad informácie o vašom prehliadači alebo operačnom systéme, ako aj vaša IP adresa, miesto a čas načítania. Tieto informácie sú anonymizované a vyhodnocujú sa nezávisle od jednotlivca.

Používanie iných služieb tretích strán
Google Maps
Naše webové stránky používajú mapy od spoločnosti Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Keď otvoríte niektorú z našich stránok s príslušnou mapou, obsah mapy sa načíta zo serverov spoločnosti Google. Ak ste prihlásení pomocou účtu Google, spoločnosť Google môže zlúčiť vaše správanie pri prehliadaní s inými informáciami. Službu Google Maps používame v záujme zrozumiteľného zobrazenia našich služieb. Predstavuje to oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Uplatňujú sa pritom pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk.
LinkedIn
Naše webové stránky používajú tlačidlá od spoločnosti LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Obsah serverov LinkedIn sa načíta pri otvorení niektorej z našich stránok pomocou príslušného tlačidla. Ak ste prihlásený do svojho účtu LinkedIn, spoločnosť LinkedIn môže zlúčiť vaše správanie pri prehliadaní s inými informáciami. Tlačidlá spoločnosti LinkedIn používame v záujme výmeny informácií o našich službách a ich vylepšovania. Predstavuje to oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Uplatňujú sa pritom pravidlá ochrany súkromia spoločnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Pinterest
Naše webové stránky používajú tlačidlá od spoločnosti Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Obsah serverov Pinterest sa načíta pri otvorení niektorej z našich stránok pomocou príslušného tlačidla. Ak ste prihlásený do svojho účtu Pinterest, spoločnosť Pinterest môže zlúčiť vaše správanie pri prehliadaní s inými informáciami. Uplatňujú sa pritom pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Pinterest: http://pinterest.com/about/privacy/.
YouTube
Naše webové stránky využívajú videá od spoločnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ktorá patrí spoločnosti Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Aplikujeme pritom možnosť „vylepšeného režimu ochrany údajov“, ktorý sprístupnila služba YouTube. Načítaním jednej z našich stránok cez video služby YouTube sa načíta obsah zo služby YouTube. Ak ste prihlásený do svojho účtu YouTube, služba YouTube má možnosť skombinovať vaše správanie pri prehliadaní s inými údajmi. Používanie videí od spoločnosti YouTube slúži na to, aby sme zabezpečili zrozumiteľné zobrazenie našich služieb. Uplatňujú sa pritom zásady ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube: https://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/.

Práva dotknutej osoby
Ak sa spracúvajú vaše osobné údaje, ste dotknutou osobou definovanou v GDPR a voči prevádzkovateľovi máte nasledujúce práva:

1. Právo na informácie
Prevádzkovateľa môžete požiadať, aby vám poskytol potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.
Ak dochádza k takémuto spracúvaniu, môžete žiadať od prevádzkovateľa, aby vám poskytol nasledujúce informácie:
1. účely, na ktoré sa spracúvajú vaše osobné údaje;
2. kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli a budú predmetné osobné údaje poskytnuté;
4. plánovaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné poskytnúť túto konkrétnu informáciu, tak kritériá na určenie doby uchovávania;
5. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie či obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
7. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
Máte právo požadovať informácie o tom, či sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete požiadať o informácie o primeraných zárukách podľa čl. 46 GDPR týkajúcich sa daného prenosu.
Na žiadosti odpovieme do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

2. Právo na opravu
Voči prevádzkovateľovi máte právo aj na opravu alebo doplnenie osobných údajov za predpokladu, že spracované osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú nesprávne alebo neúplné. Prevádzkovateľ je povinný vykonať opravu bez zbytočného odkladu.

3. Právo na obmedzenie spracúvania
Za nasledujúcich okolností môžete požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú:
1. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
2. ak je spracúvanie protizákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
3. ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
4. ak ste namietali voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, a ešte sa nerozhodlo, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracujú len s vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
Ak bolo obmedzenie spracúvania uložené za akýchkoľvek z vyššie uvedených okolností, prevádzkovateľ vás bude informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

4. Právo na vymazanie
Máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Vymažeme vaše osobné údaje za predpokladu, že nemáme zo zákona povinnosť ich uchovávať.
a) povinnosť vymazať údaje
Máte právo požadovať, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal všetky osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
1. osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracovali;
2. odvolali ste súhlas, na základe ktorého sa zhromažďovanie vykonávalo, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie.
3. ak namietate voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvanie podľa čl. 21 ods. 2 GDPR.
4. osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sa spracúvali nezákonne;
5. osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sa musia vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
6. osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedenej v čl. 8 ods. 1 GDPR.

Právo na informovanie
Ak si voči prevádzkovateľovi uplatníte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prevádzkovateľ musí každému príjemcovi, ktorému boli vaše osobné údaje poskytnuté, oznámiť každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané náklady.