Kto sme

Ak môžeme robiť dobro a nerobíme ho, páchame zlo.      (Staré tibetské príslovie)

Občianske združenie ROZTAVENÉ PUTÁ (ďalej len „OZ“) je dobrovoľnou mimovládnou, apolitickou neziskovou organizáciou založenou v súlade so zákonom č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v jeho platnom znení.

Sme tri baby, ktoré už niečo v živote dokázali. Pokojne by sme mohli sedieť doma pred televízorom s kávou v ruke a relaxovať. My nie. Rozhodli sme sa pomáhať iným. Nezištne. Pri výbere názvu nášho občianskeho združenia sme sa inšpirovali názvom básnickej zbierky, ktorej autorkou je jedna z nás, poetka a spisovateľka Zdenka Wenzlová Švábeková.

„Ako jednotlivec som vyčerpala takmer všetky dostupné možnosti a  prostriedky pomoci iným. S mojimi priateľmi zdieľam spoločné názory a ciele, uznávame a uplatňujeme hodnoty spolupatričnosti, vzájomnej pomoci, dobrovoľníctva, svojpomoci a otvorenosti. Občianske združenie má právnu subjektivitu, čo nám umožní v širšej miere rozvíjať charitatívnu a humanitárnu činnosť, poskytovať finančnú pomoc rodinám s telesne a inak postihnutými deťmi prostredníctvom 2 % z daní, sponzorských príspevkov, dotácii, či grantov.“  

O cieľoch a činnosti združenia, jeho orgánoch a možnosti ako sa stať jeho členom, sa dozviete v našich Stanovách.