Ako sa stať členom

Členom občianskeho združenia ROZTAVENÉ PUTÁ sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov a každá právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

Členstvo v združení je dobrovoľné. Vzniká registráciou prihlášky a zaplatením členského príspevku vo výške 20,00 €. Obnovuje sa ročne, zaplatením členského príspevku vo výške stanovenej členskou schôdzou. Súčasťou písomnej prihlášky musí byť vyplnený dotazník a súhlas záujemcu so stanovami združenia.

O členstve, registrácií a ďalších podmienkach rozhoduje členská schôdza.

Dokladom o členstve je registračný preukaz, ktorý je v evidencii združenia.

Člen má právo:

♦ zúčastňovať sa činnosti združenia,

♦ uplatňovať svoje názory, návrhy a kritiku,

♦ požadovať informácie o činnosti a hospodárení združenia,

♦ využívať výhody vyplývajúce z členstva v združení,

♦ voliť a byť volený do orgánov združenia.

Člen má povinnosť:

♦ dodržiavať stanovy a uznesenia prijaté členskou schôdzou,

♦ šetriť, chrániť a zveľaďovať majetok združenia,

♦ riadne, včas a v stanovenej výške uhrádzať členský príspevok,

♦ dodržiavať zásady etiky a vždy sa správať a konať tak, aby nepoškodili záujmy združenia.

Členstvo zaniká:

♦ vystúpením člena zo združenia,

♦ vylúčením zo združenia,

♦ úmrtím člena,zrušením združenia

Člen môže byť vylúčený zo združenia, ak závažným spôsobom poruší stanovy združenia, právny poriadok, alebo keď jeho činnosť nie je v súlade so záujmami a činnosťou združenia.

Člen môže na základe svojho rozhodnutia kedykoľvek vystúpiť zo združenia. 

Dve percentá z dane na Pravda.sk